Vegetation i trafikmiljøet

Er der behov for vegetation i trafikmiljøet?
Trafikmiljøer er ofte sterile og mindre spændende at se på. Miljøet i nærheden af veje og parkeringsanlæg opfattes ofte som noget unaturligt, men ved hjælp af planter kan trafikmiljøet gøres mere tiltalende og vil lettere falde i ét med omgivelserne.

Det er ofte af æstiske årsager, at man anvender vegetation i trafikmiljøet. Med enkle indsatser kan man bløde det hårde miljø op og gøre det mere tiltalende.

Rondell i Växjö
Rundkørsel med sedumvegetation.

Vegetation i trafikmiljøet kan også have en støjdæmpende effekt. Planternes bladmasse reducerer støjen. Planterne bidrager til at bekæmpe luftforureningen og øger luftfugtigheden. Vegetationen kan således forbedre bymiljøet, hvor det som regel er værst, nemlig i nærheden af vejene. Med en åben græsarmeringsbelægning som f.eks Pellepladen kan man skabe grønne køreveje og P-pladser.

Beplantninger kan på forskellig vis tydeliggøre trafikmiljøet og derved øge trafiksikkerheden. Med vegetation kan forskellige elementer i trafikmiljøet fremhæves (rundkørsler, heller, midterrabatter mm.) samt markere overgange mellem forskellige dele af trafiksystemet.

Der stilles store krav til planterne
Miljøet tæt på trafikken er i mange henséender et ekstremt og meget udsat plantested for mange vækster. Planterne skal kunne klare påvirkninger fra:

d Salt - Saltbelastningen kan være høj langs visse veje, og det er kun et fåtal planter, som kan klare dette.
d Tørke - Mange vækstmiljøer ved trafikale områder er ekstremt tørre og soleksponerede.
d Vind og vand - Forbipasserende køretøjer bevirker, at vegetationen konstant udsættes for vindstød, og at de ofte også oversprøjtes med vand.
d Forurening - Planterne belastes hårdt af forskellige typer forureninger; udstødningsgasser fra køretøjer samt stenstøv, asfalt og anden partikulær forurening, som sætter sig på planterne.
d Skader forårsaget af trafikken og snerydning - Vegetationen kan tage skade af overkørsel samt ved større snemængder, som grundet snerydning ophobes på vækstarealerne.

Fordele ved vegetation i trafikmiljø

Planter kan med fordel anvendes til støjdæmpning i trafikmiljøet. Gaderummet domineres ofte af hårde materialer som reflekterer og forstærker trafikstøj. Ved at anvende en større mængde planter i nærheden af trafikken kan en del af støjen reduceres. Planternes store bladmasse og den stillestående luft der opstår i samme masse absorberer effektivt lyden.

På facader og støjværn
Vegetation kan eksempelvis etableres på facader i trange gårdrum eller beklæde støjværn for at forstærke deres funktion. I disse situationer vil man ofte benytte forskellige former for klatreplanter. Ønsker man et meget hurtigt resultat og minimal pleje under etableringsfasen kan vores vækstskærme med fordel anvendes til dette formål.

Støjdæmpning ved sporvogne
Pellepladen med græs anvendes exempelvis som jorddække omkring sporarealet fordi den effektivt dæmper støjen fra vogne og skinner. Den tætte vegetation hjælper desuden med at holde ukrudet væk fra sporområdet. Vegetationen får også området til at fremtone pænere.

Planter til luftrensning
I flere tætbebyggede områder ligger antallet af skadelige partikler i luften på et direkte sundhedsskadeligt niveau. I vort naboland Sverige nærmere bestemt i Stockholm stiller man nu spørgsmålstegn ved om man fortsat skal udvide beboelsesområderne som ligger i tæt forbindelse med de store trafikårer. Man har regnet sig frem til at 1800 svenskere årligt dør en for tidlig død på grund af partikler fra svenske veje - altså mere end 3 gange antallet af trafikofre.

Veg Tech katalog

Se vor katalog

Kontakt os »


 Produktinformation »

 Læs artikel om vejvegetation fra Dansk Vejtidsskrift »

Vi tilbyder montage og anlæg af egne vegetationsløsninger. Vores montører er specialuddannede og overenskomstdækkede.

 

Till toppen

Kreative løsninger siden 1987

Veg Tech A/S er markedsførende leverandør af vegetationsteknik. Vi tilbyder produkter til grønne tage, gårde, regnvandshåndtering, park og landskab. Vi har salgskontorer i Danmark, Sverige og Norge.